DĚJINY UMĚNÍ

Přehled české a světové historie v kontextu dějin umění

Příspěvek vzniká v rámci přípravy na SŠ a obsahuje řadu nepřesností. Za každé upozornění a upřesnění bude rádi 🙂


Video: Výukové video pro 1. ročník sšd paleolit umění 1
Video: Pravěké umění – maraton obrázků
Video: Pavel Koutský: 01 Lovci mamutů Dějiny udatného českého národa (2013)


Video: Výukové video pro 1. ročník SŠD Doba bronzová
Video: Dějiny udatného českého národa – Doba kovů


STAROVĚK 4000 (1000) př.n.l. – 476 n.l.


Video: Stručné dějiny umění 6. díl – Malířství a sochařství starověkého EgyptaŘÍM
753 př.n.l.

476 n.l.

 • Gladiátoři
 • Římský olbouk
 • Lité zdivo
 • Kupole
 • Urbanismus
 • Vítězné oblouky
 • Fajjúmské portréty
 • Gaius Julius Caesar se ve svých Zápiscích o válce galské o našem území jako o velkém pralese

Legenda – Založený na Apeninském poloostrově pravděpodobně roku 753 př. n. l. dvojčaty Romulem a Remem.
Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství.
Zánik 476 n.l.


STŘEDOVĚK 6. – 15. století


Byzantské výtvarné umění
+- 476

1453

7. stol.
Kmeny Slovanů
(pastevectví, zemědělství)
Kupec Sámo spojení slovanských kmenů proti Avarům

7. stol.
Šíření nového náboženství vyznavačů Alláha, Mohamedovi následovníci

Byzantské výtvarné umění je soubor uměleckých produktů Východořímské říše, později ve své historii zvané Byzantská, která existovala od rozdělení Římské říše až do pádu Konstantinopole v roce 1453.


STŘEDOVĚK
9. st.n.l.

833
Vznik Velkomoravské říše

9. st. – Konstantin a Metoděj – křesťanství ve slovanském jazyce, hlaholice, rozvoj řemesel


STŘEDOVĚK
10. – 13. st.n.l.

 • Zlatá bula sicilská
 • Rotunda
 • Bazilika
 • Apsida 
 • Zdobený portál
 • Iluminace


STŘEDOVĚK
14. – 15.. st.n.l.

Odpustek, kališník, kacíř, Betlémská kaple, vozová hradba

Husitství


NOVOVĚK +- 1492 – 1918


NOVOVĚK

1400 Knihtisk

1471 – 1526
Jagellonci – Jiří z Poděbrad

1492 Objevení Ameriky

Pozdní jagellonská gotika


NOVOVĚK
14. – 16. stol.

 • štuky, sgrafito, mramorové obklady
 • arkády
 • pilastry
 • korintský řád
 • freska
MODERNÍ DĚJINY 1918 – současnost


Moderní dějiny
1914 – 1918

 1. světová válka


Moderní dějiny
1918-1938

První republika


Moderní dějiny
1939-1945

Protektorát Čechy a Morava


Moderní dějiny
1945-1993

Československo
1948-1989
Komunisti


Moderní dějiny
1945-1993

Česká republika


MATERIÁLY

Výuka

Září – Pravěk, Starověk – Egypt

Říjen – Antické řecko, Řím

Listopad – Středověk – Byzanc, velkomoravská říše, Románské umění

Prosinec – Středověk – Gotika

Leden – Novověk – Renesance

Únor – Baroko, Rokoko

Březen – Klasicismus, Romantismus, Historismus

Duben – Realismus, Naturalismus, Impresionismus

Květen – Moderní styly

 1. týden – videa + povídání
 2. týden – zpracování pracovního listu
 3. Volná práce – výtvarné obory malba zátiší, fotoobory – zpracování fotek
 4. Opakování, všeobecné testy