INSPIRACE DĚJINAMI UMĚNÍ

Přehled české a světové historie v kontextu dějin umění

Příspěvek vzniká v rámci přípravy na SŠ a obsahuje řadu nepřesností!

ČASOVÉ ZAŘAZENÍ

POJMY
OSOBNOSTI
VYNÁLEZY

ÚZEMÍ ČR

SVĚT

DĚJINY UMĚNÍ

PRAVĚK 3 000 000 – 4000 až 1000 př. n. l.


PRAVĚK
DOBA KAMENNÁ
cca 3 miliony let př. n. l. – 
4000 př. n. l.

Vestonická Venuše
Jeskyní malby
Keramika
Menhiry

Video: Pravěké umění – maraton obrázků


PRAVĚK
DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ
5. – 1. st.př.n.l.

 • Oppidum
 • Kult lebek
 • Bohemia
 • Vynález kola (nejstarší nalezené 3000 př.n.l. v Lublani)
 • Keltové
 • Rod Bójů – Bohemia
 • Keltové
 • Gaelové
 • Pravěk je označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nezachovaly se žádné písemné prameny, jde tedy o období do vzniku písma.
 • Kamenná hlava z Mšeckých Žehrovic
 • Šperky a zpracování kovů

STAROVĚK 4000 (1000) př.n.l. – 476 n.l.


Egypt
5000 př.n.l

1000 př.n.l

 • Mestaba
 • Pyramida
 • Obelisk
 • Hieratická perspektiva
 • Perspektiva
 • Hieroglyfy
 • U nás Keltové

5000 – 2700 př.n.l
Předynastické období
2700 – 2200 př.n.l.
Stará říše
2200 – 1500 př.n.l.
Střední říše
1500 – 1000 př.n.l.
Nová říše

 • Mestaby (Stará říše)
 • Pyramidy
 • Chrámy (Nová říše)

ANTICKÉ ŘECKO
800 př.n.l.

146 př. n. l.

 • Dórský, Ionský a korintský řád
 • Tympanon
 • Vázové malířství
 • Amfora
 • Krátér
 • Geometrický styl
 • Černofigurový styl
 • Červenofigurový styl
 • Filozofie
 • Karyatidy
 • Alexandr veliký
 • U nás Haštalská kultura, Bójové
 • Archaické obd. 
  800 – 500 př. n. l.
 • Klasické obd.
  500 – 336 př. n. l.
 • Helénistické o. 336 – 146 př. n .l
 • Římská nadvláda 
  146 př. n. l – 395 n. l.
 • Architektura
  Řádová arch. sloupů a kladí
  Amfiteátry
  Stadiony a závodiště
 • Sochařství
  Klas.o. – Ideál antické krásy (ladnost, pohyb, ušlechtilé proporce)
  Helénistické – dramatické, realistické
 • Malířství – vázové, desková a nástěnná malba

ŘÍM
753 př.n.l.

476 n.l.

 • Gladiátoři
 • Římský olbouk
 • Lité zdivo
 • Kupole
 • Urbanismus
 • Vítězné oblouky
 • Fajjúmské portréty
 • Gaius Julius Caesar se ve svých Zápiscích o válce galské o našem území jako o velkém pralese

Legenda – Založený na Apeninském poloostrově pravděpodobně roku 753 př. n. l. dvojčaty Romulem a Remem.
Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství.
Zánik 476 n.l.


STŘEDOVĚK 6. – 15. století


Byzantské výtvarné umění
+- 476

1453

7. stol.
Kmeny Slovanů
(pastevectví, zemědělství)
Kupec Sámo spojení slovanských kmenů proti Avarům

7. stol.
Šíření nového náboženství vyznavačů Alláha, Mohamedovi následovníci

Byzantské výtvarné umění je soubor uměleckých produktů Východořímské říše, později ve své historii zvané Byzantská, která existovala od rozdělení Římské říše až do pádu Konstantinopole v roce 1453.


STŘEDOVĚK
9. st.n.l.

833
Vznik Velkomoravské říše

9. st. – Konstantin a Metoděj – křesťanství ve slovanském jazyce, hlaholice, rozvoj řemesel


STŘEDOVĚK
10. – 13. st.n.l.

 • Zlatá bula sicilská
 • Rotunda
 • Bazilika
 • Apsida 
 • Zdobený portál
 • Iluminace


STŘEDOVĚK
14. – 15.. st.n.l.

Odpustek, kališník, kacíř, Betlémská kaple, vozová hradba

Husitství


NOVOVĚK +- 1492 – 1918


NOVOVĚK

1400 Knihtisk

1471 – 1526
Jagellonci – Jiří z Poděbrad

1492 Objevení Ameriky

Pozdní jagellonská gotika


NOVOVĚK
14. – 16. stol.

 • štuky, sgrafito, mramorové obklady
 • arkády
 • pilastry
 • korintský řád
 • freska

NOVOVĚK
17, – 18. století

 • Dynamika
 • Pérola barroca
 • Ornamentální štukatůra
 • Monumentalita, patos
 • Kupole
 • Putto
 • Temnosvit
 • Selské baroko

1620 Bitva na Bílé hoře
1621 Poprava 27 Českých pánů
1628 Odchod J. A. Komenského z vlasti

1618 -1648
Třicetiletá válka


18. – 19. st.

Klasicismus


1750

Romantismus


Historismus

(všechny „neoslohy“


1850 a později

Realismus s přestupem do naturalismuMODERNÍ DĚJINY 1918 – současnost


Moderní dějiny
1914 – 1918

 1. světová válka


Moderní dějiny
1918-1938

První republika


Moderní dějiny
1939-1945

Protektorát Čechy a Morava


Moderní dějiny
1945-1993

Československo
1948-1989
Komunisti


Moderní dějiny
1945-1993

Česká republika


MATERIÁLY